Lidmaatschap

Hieronder volgt het huishoudelijk reglement van Taekwon-do Vereniging "Chang Hun".

1. Lidmaatschap

Na volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier (verkrijgbaar bij de leraar) verwerft men het lidmaatschap van vereniging.

Het lid heeft hiermede recht op Taekwon-do onderricht. Het lid verplicht zich te handelen volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Genoemde stukken liggen ter inzage bij de secretaris van de vereniging.

2. Contributie

Bij inschrijving als lid van de vereniging betaalt men € 5,00 inschrijfgeld. De contributie bedraagt:

Leeftijdsgroep

Kwartaal

Half jaarlijks

Jaarlijks

Jeugd (t/m 11 jaar)   € 102,00 € 204,00
Junioren (12-15 jaar)   € 114,00 € 228,00
Senioren (vanaf 16 jaar)   € 129,00 € 258,00
Veteranen   € 60,00 € 120,00
       
ITF Kids                          € 60,00 € 120,00 € 240,00

Bij inschrijving ITF Kids kunt u het starterspakket bijbestellen (€ 65,-). Dit kunt u eenvoudig aanvinken op het inschrijfformulier.

N.B.: Indien u over een minimaal inkomen beschikt, kunt u bij de gemeente Land van Cuijk informatie inwinnen over de regeling: "Leergeld" De gemeente verstrekt mogelijk een forse tegemoetkoming.

Betaling van de contributie geschiedt bij vooruitbetaling door middel van een automatische incasso. Bij aanmelding bij de vereniging machtigt het aspirant-lid de vereniging hiertoe.

Het lid welk tezamen met medegezinsleden het lidmaatschap van de vereniging verwerft en gezamenlijke huishouding voert, heeft recht op 15% contributiekorting. Onder medegezinsleden wordt verstaan: ouders, kinderen, broers, zussen.

Leden van verenigingen die zoals Chang Hun zijn aangesloten bij de ITF zijn verplicht om ook lid te worden van de ITF. Het ITF-Nederland lidmaatschap (wijzigingen voorbehouden) bedraagt per jaar:

Groep

Leeftijd

Bedrag

Jeugd t/m 12 jaar € 25,00
Junioren/Senioren vanaf 13 jaar € 30,00

De ITF contributie wordt aan het begin van het jaar geïnd. Wordt men later in het jaar lid dan wordt de ITF contributie naar rato berekend.

Wanneer, na aanmaningen, een contributieachterstand niet wordt betaald volgt automatisch uitschrijving als lid. Achterstallige contributie blijft men verschuldigd.

Beëindigen van het lidmaatschap dient te geschieden via de website. Hierbij dient men een termijn van twee maanden in acht te nemen. Dit moet schriftelijk door middel van het ingevuld uitschrijfformulier in te sturen naar de ledenadministratie. Dit uitschrijfformulier is te vinden onder hoofdstuk 7.

3. Training

In principe bestaat de training uit 2 lessen per week op een bij inschrijving afgesproken plaats en tijdstip, met dien verstande dat in overeenstemming met de leraar het aantal lesuren kan worden uitgebreid.

Het Taekwon-do-onderricht alsmede deelneming aan Taekwon-do-wedstijden geschied op eigen risico. De vereniging zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor lichamelijke en/of geestelijk letsel. Het dragen van beschermingsmiddelen wordt sterk geadviseerd. Meldt lichamelijke en/of geestelijke bijzonderheden aan de leraar. Het is verstandig eventuele blessures voor aanvang van de training door te geven. Bij inschrijving is een sport- of andere medische keuring aan te bevelen.

4. Kleding / Persoonlijke hygiëne

Binnen een maand na inschrijving dient het lid over te gaan tot de aanschaf van een Taekwon-do-pak (dobok). Dit is verkrijgbaar via de leraar. Chang Hun volgt het ITF-kledingreglement en dat houdt in dat zowel het dragen van het ITF-overslag dobok (voorzien van de letters ITF op de linker broekspijp alsmede het "Chang Hun" embleem op de borst) gedragen mag worden als ook de internationale ITF dobok (voorzien van de letters ITF op beide broekspijpen en het "ITF" embleem op de borst).

Voor de training dient men zich om te kleden in de aanwezige kleedlokalen waarna het lid zich naar de dojang begeeft. Het is niet toegestaan de Dobok buiten de trainingsfaciliteit te dragen.

Het lid dient zorg te dragen voor zijn persoonlijke hygiëne, zoals:

  • Verzorgd uiterlijk
  • Geknipte nagels
  • Schoon lichaam
  • Verzorgde Taekwon-do-kleding

Het dragen van sieraden, ringen e.d. is tijdens de les niet toegestaan. Het dragen van andere dan veiligheidsbrillen is niet toegestaan. Het lid is verplicht de juiste graduatie te dragen.

5. Omgangsvormen

Het lid dient t.o.v. zijn leraar en collega's de normaal geldende beleefdheidsnormen in acht te nemen. Het lid dient zich aan te passen aan de in de vereniging geldende disciplines. Het lid dient 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn. Een lager gegradueerde zal in principe initiatieven betreffende training, sparring etc. aan een hoger gegradueerde overlaten.

Het dragen van andere dan door de vereniging verstrekte graduaties/emblemen is niet toegestaan. Het lid zal ten alle tijden de goede naam van de vereniging alsmede van zijn leraren hoog houden.

Het gedrag van het lid buiten de vereniging dient van dien aard te zijn, dat de goede naam van de vereniging niet wordt aangetast. Bij problemen met medeleerlingen dient contact te worden opgenomen met de leraar.

Bij problemen met de leraar dient contact te worden opgenomen met het bestuur. Lidmaatschap van andere Budo scholen, verenigingen of organisaties dienen te worden gemeld aan de leraar.

6. Wedstrijden

Deelname aan wedstrijden of evenementen is alleen mogelijk na toestemming van de leraar.

Leden, welke deelnemen aan het onderdeel sparring zijn verplicht beschermingsmiddelen te dragen, zoals hand- en voetbeschermers, kruisbeschermer. En eventueel ook een gebitsbeschermer en/of hoofdbeschermer; hetgeen iedereen, maar vooral voor de jeugd sterk wordt aangeraden.

7. Uitschrijven

Uitschrijven doe je via het uitschrijfformulier

Direct inschrijven?

U wilt zich direct inschrijven voor het volgen van Taekwon-Do lessen bij vereniging Chang Hun Boxmeer? Maak dan eenvoudig gebruik van ons inschrijfformulier.

Naar inschrijfformulier

Contact opnemen

Taekwon-do geboden
& regels van Chang Hun

Beleefdheid

Integriteit

Volhoudendheid

Zelfbeheersing

Onoverwinnelijke Geest